PUBLICATIES/WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN VAN ART WENNEKES

De vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon. Gepubliceerd in het tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur (Zie hier TvOB 2015/4).      

Deze bijdrage gaat over de (on)mogelijkheid een natuurlijke bestuurder van een buitenlandse rechtspersoon-bestuurder naar Nederlands recht aansprakelijk te stellen op grond van artikel 2:11 BW, de zogenoemde doorbraakregeling.

Nederlands internationaal privaatrecht en de Nederlandse rechtspraak leren ons dat artikel 2:11 BW niet kan worden gebruikt om de bestuurder van de buitenlandse rechtspersoon-bestuurder naar Nederlands recht aansprakelijk te stellen. In deze bijdrage wordt aan de hand van een rechtsvergelijking met andere landen een oplossing voorgesteld.

Daarnaast is het voor Nederland wenselijk dat de vennootschap niet alleen de namen van de bestuurders en haar vertegenwoordigers in het Handelsregister doet inschrijven, maar dat zij ook verplicht wordt, indien een rechtspersoon optreedt als bestuurder van een rechtspersoon, een vertegenwoordiger aan te wijzen die hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt voor alle rechtshandelingen van de vennootschap.

Naar aanleiding van deze publicatie zijn door de Tweede Kamer vragen aan de Minister gesteld. Zie HIER  en HIER

Enkele jaren later is over dit onderwerp een proefschrift verschenen Zie hier

Alternatieve geschillenbeslechting in het bestuursrecht. Gepubliceerd in de GemeenteStem   Zie hier      

Deze bijdrage gaat in op de mogelijkheden die alternatieve geschillenbeslechting in het bestuursrecht biedt. Het blijkt dat de informele aanpak van bezwaarschriften en bijvoorbeeld een klacht ten aanzien van een bestuursorgaan, succesvol is en voor burgers en bedrijven als prettig wordt ervaren. De informele aanpak geeft bovendien meer vertrouwen in de overheid en voor de overheid betekent deze aanpak een aanzienlijke efficiencywinst ten opzichte van de reguliere procedure. De informele aanpak wil zeggen dat een behandelend ambtenaar bij een bezwaarschrift eerst informeel contact zoekt met bezwaarmaker, bijvoorbeeld door middel van een telefoontje of een informeel gesprek op zijn kantoor of bij de bezwaarmaker thuis.

Enkele voordelen van online mediation. Gepubliceerd in het tijdschrift Conflicthantering nummer 6, 2013 Zie hier      

In deze bijdrage zijn enkele vormen van ADR en verscheidene bestaande mogelijkheden voor online geschilbeslechting besproken. De focus van deze bijdrage ligt op het online mediationproces. Tevens is er een vergelijking gemaakt tussen online en offline mediation op juridisch gebied als op  mediationvaardigheden. Daarnaast worden zowel de juridische verschillen als de verschillen tussen communicatie bij fysieke mediation en online mediation besproken.

Het onderhandelingsproces nader belicht. Gepubliceerd in het tijdschrift Vennootschap & Onderneming 2013-10 Zie hier      

In deze bijdrage wordt ingegaan op onderhandelen. Bij complexe zaken is integratief (ook wel probleemoplossend onderhandelen genoemd) onderhandelen het meest geschikt. Bij bijvoorbeeld een verkoop van een onderneming is de uitruil van diverse belangen belangrijk, zoals de overgang van werknemers, inspraak van aandeelhouders en de problematiek rondom intellectuele eigendomsrechten. Wanneer onderhandelingen op een verkeerde wijze worden gevoerd en de geboden kansen niet goed worden benut, kan het resultaat voor partijen 'verlies-verlies' situatie opleveren. In deze bijdrage wordt aangetoond dat men, door op de juiste wijze te onderhandelen een optimaal resultaat, en een ‘win-win’-situatie, kan bereiken.

Mediation krijgt een wettelijke basis. Gepubliceerd in het tijdschrift Vennootschap & Onderneming 2013-6. Zie hier

Dit artikel gaat over het initiatiefwetsvoorstel met betrekking tot mediation. Dit initiatiefwetsvoorstel ziet op de inbedding en verankering van mediation in de wet. Mediation tussen natuurlijke personen en/of rechtspersonen, alsmede tussen burger en overheid zal er extra door worden gestimuleerd. Het wetsvoorstel Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht introduceert een verschoningsrecht voor betrokkenen bij een mediation

Zakelijk geschil? Zakelijke mediation! Gepubliceerd in Onderneming en Financiering 2012-2, p. 53-66. Zie hier

In deze bijdrage bespreek ik mediation als geschiloplossing bij zakelijke conflicten. Allereerst wordt ingegaan op het begrip zakelijke mediation. Voorts worden er enkele praktijkvoorbeelden van conflicten in het bedrijfsleven besproken waarbij mediation als oplossing van het conflict de meest wenselijke route was. Deze voorbeelden zijn in beginsel fictief, waarbij een deel gebaseerd is op jurisprudentie en een deel geïnspireerd op de mediationpraktijk. Vervolgens wordt de wettelijke context van zakelijke mediation besproken.

Mediation: opkomende geschiloplossing in polderland. Gepubliceerd in Vennootschap & Onderneming 2011-12, p. 230-234. Zie hier

In deze bijdrage bespreek ik de implementatie van de Europese Mediationrichtlijn in de Nederlandse wetgeving.

Informatieverlies en de tikkende tijdbom ‘WikiLeaks' Gepubliceerd in Onderneming en Financiering 2011-3, p. 38-48. Zie hier

In deze bijdrage sta ik stil bij de risico’s en de gevaren die het uitlekken van vertrouwelijke informatie met zich mee kunnen brengen voor bedrijven. Aanleiding is de klokkenluiderssite ‘WikiLeaks’, waarop eind 2010 een grote hoeveelheid geheime informatie over onder andere de oorlog in Irak, politici en ambassadeurs van diverse landen werd geplaatst. Maar niet alleen overheden kunnen te maken krijgen met het lekken van gevoelige informatie. Veel bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van het feit dat vertrouwelijke informatie gemakkelijk kan uitlekken en terecht kan komen bij iemand die het bedrijf zou kunnen schaden met de informatie. Met behulp van diverse praktijkvoorbeelden wordt in deze bijdrage in het kort uiteengezet op welke wijze er informatie van bedrijven wordt gelekt. Hiernaast worden de belangrijkste juridische aspecten van het uitlekken van informatie besproken.

Redactielid

Daarnaast was Art Wennekes sinds 2001 redactielid van de wetenschappelijke nieuwsbrief Genoteerd van het advocatenkantoor Loyens & Loeff. Deze nieuwsbrief gaat in op juridisch-inhoudelijk relevante onderwerpen voor ondernemingen zoals: op handen zijnde nationale of internationale regelgeving, rechterlijke uitspraken die voor de praktijk van belang zijn behandeld en fiscale onderwerpen. De nieuwsbrief wordt in een Nederlandstalige en een Engelstalige editie uitgegeven.

Zelf heb ik als (mede)auteur diverse bijdragen geschreven waaronder: de implementatie van de Europese Richtlijn aandeelhoudersrechten (2007/36/EG) voor beursgenoteerde bedrijven in de Nederlandse wet, De juridische en fiscale aspecten van een zogenoemde 403-verklaring (artikel 2:403 e.v. BW) en de Wet Bestuur en Toezicht welke 1 januari 2013 in werking is getreden.

Op uw verzoek stuur ik u graag de nieuwsbrief toe.

.
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn